registrearje no dyn Fryske domeinnamme

powered by mijndomein.frl

de foardielen fan .frl

Foar Friezen

In namme seit in soad oer wa’tst bist. Lit mei in Fryske domeinnamme sjen datsto Frysk bist en sprek dyn Fryske doelgroep oan. Sa falsto op yn Fryslân en de rest fan de wrâld.

In soad frije domeinnammen

In soad .frl domeinnammen binne noch frij. Dat is it foardiel fan in relatyf nije domeinekstinsje. Registrearje dêrom de domeinnamme dy’tsto ha wolst, foardat in oar it docht.

Goed te finen

Mei in Fryske domeinnamme litsto sjen wêr’tsto te finen bist. Sykmasines sille dy sa gauwer sjen litte as minsken yn Fryslân nei dy op syk binne.

As merknamme

Brûk de namme fan dyn produkt of tsjinst as domeinnamme én as merknamme. Sa bist mei kapper.frl dé kapper fan Fryslân en litst mei bootverhuur.frl sjen datsto boatsjes ferhierst yn Fryslân.

As mienskip

Brûk ek meielkoar in .frl domeinnamme. Museum.frl is bygelyks it plak dêr’t alle Fryske musea harrensels sjen litte.

Alle lêstekens

Brûk alle Fryske lêstekens ek yn dyn domeinnamme. Fryslân.frl yn plak fan Fryslan.frl dus!

Strún nei dyn domeinnamme

Fyn de moaiste Fryske domeinnammen op strune.frl. Rin bygelyks tsjin hotel.frl, leafde.frl of bootjeshuren.frl oan. Faak binne it koarte nammen dy’t goed te ûnthâlden binne en wurden dêr’t in soad nei socht wurdt. Weardefolle domeinnammen foar dy, Fryslân en de rest fan de wrâld! De domeinnammen op strune.frl keapest dêrom earst. Dêrnei betellest dyn hostingprovider jierliks foar it gebrûk fan de domeinnamme.

FIA STRÚNE.FRL

Registrearje dyn domeinnamme fia registreer.frl

Sels in Fryske domeinnamme betinke kin fia registreer.frl. Gean bygelyks foar dyn famyljenamme, de namme fan dyn bedriuw of it plak dêr’tsto wennest.

Kontrolearje oft dyn domeinnamme noch beskikber is en registrearje him fia dyn hostingprovider. Do betellest dyn hostingprovider dêrnei jierliks foar it gebrûk fan de domeinnamme.

Dyn eigen .frl goodies!

In flotte hoodie, t-shirts mei dyn Fryske domeinnamme of stickers dy’tsto oeral op kwyt kinst. Lit sjen datsto grutsk bist op dyn Fryske domeinnamme!

  • fine .frl moai