Tweet dit
Tweet dit

Lit de wrâld sjen wêr't
Fryslân foar stiet mei .frl

Gean net op yn de massa, mar stek der boppe-út. In unike kâns om sjen te litten wêr’tsto foar stiest. Mei in .frl pakst kânsen en rjochtest dy spesifiker op dyn doelgroep.

Dyn Frysk plak op ynternet

It plak datst kiest op ynternet seit in protte oer wa'tst bist. No kinst sjen litte datst foar Fryslân stiest. Dêrmei ûnderskiedst dysels yn Nederlân en falst op yn de rest fan de wrâld.

Rjochte op Fryslân en de Friezen

Rjochtesto dy op Fryslân en binne de Friezen dyn doelgroep, dan is dit de perfekte kâns om se doelbewust te benaderjen. Sa bist mear ferbûn mei dyn doelgroep en stean jim mei-inoar foar .frl

Nije domeinnammen, tal fan kânsen op ’e merk

De komst fan .frl biedt romte foar tal fan nije domeinnammen. Dat betsjut mear kânsen op ’e merk. No is it momint om de domeinnamme dy't by .nl beset wie, dy ta te eigenjen mei .frl.

Nog steeds niet overtuigd?

FREEGJE DYN .FRL OAN

Fan 2 febrewaris 2015 ôf krijst de kâns om dyn eigen Fryske plakje op ynternet te bemachtigjen. Yn de yntroduksjeperioade foar it brede publyk hawwe Fryske bedriuwen, organisaasjes en ynwenners fan Fryslân in streekje foar, dus lit dy kâns net lizze. Fan 2 april ôf wurde de domeinen takend en kinst yn ’e loft mei dyn nije .frl domein.

WY STEAN FOAR .FRL

Ûntdek wêrom't dizze ûndernimmende Fryske pioniers kieze foar .frl

Besjoch alle pioniers

BLIUW OP ’E HICHTE

Wolst mear witte oer .frl en de kânsen dy't dat biedt foar dy? Meld dy dan oan foar de nijsbrief of folgje ús op Facebook en Twitter.