Foar doarpsbelangen

Plaknammen binne domeinnammen dêr’t we it wichtich fan fine dat se registrearre en brûkt wurde troch de meast natuerlike eigener/brûker: gemeenten en doarpsbelangen.

De plaknammen binne yn earste ynstânsje oan de gemeenten oanbean.
Sy hawwe oanjûn hokker se ek werklik registrearje wolle en dat hat op 2 febrewaris syn beslach krigen.

De plaknammen dy’t net registrearre binne, sille ein maart fia in mailing yn gearwurking mei Doarpswurk oan de doarpsbelangen oanbean wurde.

Sjoch hjir oft de domeinnamme / plaknamme noch beskikber is. Troch te klikken op in plaknamme kinne jo as Doarpsbelang, of út namme fan Doarpsbelang, it gebrûk fan de domeinnamme oanfreegje (sjoch ek de betingsten hjirûnder).

Direct aanmelden

Betingsten yn it koart

De domeinnamme sil op namme stean bliuwe fan de Stichting puntFRL en tsjin in fergoeding fan 50 euro jiers kin Doarpsbelang it domein brûke foar syn webside. Betingst is dat de webside op it .frl-domein komt te stean en it .nl-domein dêrnei trochferwiist.

Sjoch hjir foar alle betingsten.

Klik hjir foar de technyske hantlieding foar webmasters / hostproviders fan de webside:

Domeinen

Beskikber Oerheid
0 - 9
q
x
0 - 9
a
aldeleie.frl
aldtsjerk.frl
appelscha.frl
achtkarspelen.frl
ameland.frl
aldeholtwalde.frl
aldwald.frl
b
baard.frl
balk.frl
bears.frl
bergum.frl
bolsward.frl
britsum.frl
burgum.frl
blauhus.frl
breesandyk.frl
broeksterwald.frl
butenpost.frl
c
cornjum.frl
d
dokkum.frl
donkerbroek.frl
drachten.frl
dantumadiel.frl
defriesemeren.frl
dongeradeel.frl
damwald.frl
deskans.frl
e
eagum.frl
earnewâld.frl
easterlittens.frl
eastermar.frl
eernewoude.frl
eestrum.frl
elsloo.frl
earnewald.frl
east-flylan.frl
easterwalde.frl
eastflylan.frl
f
feanwâldsterwâl.frl
feinsum.frl
finkum.frl
fochteloo.frl
friens.frl
feanwalden.frl
feanwaldsterwal.frl
g
garijp.frl
garyp.frl
giekerk.frl
goutum.frl
grou.frl
gytsjerk.frl
goaiingahuzen.frl
goaiingaryp.frl
goaiingea.frl
goenga.frl
goengahuizen.frl
h
hardegarijp.frl
harlingen.frl
haule.frl
haulerwijk.frl
heerenveen.frl
hempens.frl
hijlaard.frl
hijum.frl
hilaard.frl
himpens.frl
húns.frl
hurdegaryp.frl
harlingen.frl
heerenveen.frl
hetbildt.frl
hantumerutbuorren.frl
huns.frl
i
idaerd.frl
itsurhusterfean.frl
j
jellum.frl
jelsum.frl
jirnsum.frl
jistrum.frl
jorwert.frl
joure.frl
jonkerslan.frl
k
koarnjum.frl
kollumerland.frl
koarnwerte.frl
kolderwalde.frl
l
langedijke.frl
leeuwarden.frl
lekkum.frl
lemmer.frl
leons.frl
ljouwert.frl
leeuwarden.frl
littenseradiel.frl
loaiingea.frl
loenga.frl
lukswald.frl
lunbert.frl
lytsewald.frl
m
makkinga.frl
mantgum.frl
miedum.frl
minnertsga.frl
minnertsgea.frl
molenend.frl
mûnein.frl
menameradiel.frl
midslan.frl
munein.frl
n
nijaltoenae.frl
nijeberkoop.frl
noardburgum.frl
noordbergum.frl
nijbrege.frl
nijeholtwalde.frl
noardwalde.frl
o
oenkerk.frl
oentsjerk.frl
oldeberkoop.frl
oostermeer.frl
oosterwolde.frl
oudeleije.frl
oudebildtzijl.frl
oudkerk.frl
ooststellingwerf.frl
opsterland.frl
oostvlieland.frl
oranjewald.frl
p
q
r
ravenswoud.frl
reduzum.frl
rijperkerk.frl
ryptsjerk.frl
ravenswald.frl
reahus.frl
rugehuzen.frl
s
schiermonnikoog.frl
sint-anne.frl
snakkerbuorren.frl
snakkerburen.frl
sneek.frl
st-annaparochie.frl
st-jacobiparochie.frl
stiens.frl
suameer.frl
suawoude.frl
sumar.frl
suwâld.frl
swichum.frl
schiermonnikoog.frl
smallingerland.frl
sudwestfryslan.frl
sanfurd.frl
sanhuzen.frl
sibrandahus.frl
sigerswald.frl
sintjansgea.frl
sint-jansgea.frl
sintnyk.frl
skarsterbrege.frl
skiermuntseach.frl
smelbrege.frl
suwald.frl
t
tearns.frl
teerns.frl
tietjerk.frl
tytsjerk.frl
terschelling.frl
tytsjerksteradiel.frl
u
v
veenwoudsterwal.frl
vrouwenparochie.frl
vlieland.frl
w
warstiens.frl
warten.frl
waskemeer.frl
weidum.frl
wergea.frl
westhoek.frl
wijns.frl
wirdum.frl
wurdum.frl
wyns.frl
wytgaard.frl
weststellingwerf.frl
walterswald.frl
wanswert.frl
warfstermune.frl
wynjewald.frl
x
y
ychtenbrege.frl
z

BLIUW OP ’E HICHTE

Wolst mear witte oer .frl en de kânsen dy't dat biedt foar dy? Meld dy dan oan foar de nijsbrief of folgje ús op Facebook en Twitter.