FOAR DE PARSE

Mei in .frl litst sjen datst foar Fryslân stiest, ûnderskiedst dysels yn Nederlân en falst op yn de rest fan de wrâld. Graach diele we ús opfallende ûntjouwings mei dy, stean we klear foar fragen en stelle we kommunikaasjematerialen beskikber.

.frl is berikber foar de parse:
E-mail: pers@registreer.frl
Onder kantoortijd: 058-7630650
Na kantoortijd: 06-14456467

Besjoch hjir de resinte parseberjochten fan .frl:

Download kommunikaasjemateriaal:

BLIUW OP ’E HICHTE

Wolst mear witte oer .frl en de kânsen dy't dat biedt foar dy? Meld dy dan oan foar de nijsbrief of folgje ús op Facebook en Twitter.