johanneskramer.frl

Trots op een ‘onderscheidend Friesland’

De Fryske Nasjonale Partij is al sinds 1962 actief in het Friese politieke leven. Opkomend voor de Friese cultuur en taal, is het anno nu een grote speler in verschillende Friese gemeenten en mag het bij elke verkiezingen rekenen op een flinke achterban. Gedeputeerde Johannes Kramer is dan ook maar wat trots op zijn partij en zijn provincie.

“Ik bin deputearre fan en foar Fryslân, út namme fan de Fryske Nasjonale Partij”, aldus Kramer. “Myn partij levert al mear as 50 jier in konstruktive bydrage oan de Fryske polityk. As deputearre ha ik de ferantwurdlikheid foar it Iepenbier Ferfier, Natuer, Lânbou en Fiskerij, Plattelânsbelied, Persoaniel en Organisaasje en it Grûnbelied. Wat myn wurk sa moai makket is dat ik yn de gelegenheid bin om minsken fierder te helpen, as it giet om iepenbier ferfier, natuer en lânskip, de lânbou of yn it leefber hâlden fan harren mienskip en regio.”

“De provinsje is foar my it bestjoerlike hús en thús fan in mienskip fan minsken dy’t al mear as 2000 jier mei in oar en de rêst fan de wrâld ûnderweis is. Sûnder ús provinsje soe ik dea ûngelokkich wêze. Ik ha yndertiid yn de Fryske Steaten pleite foar in eigen Fryske ynternet ekstinsje. By de kolleezjje ûnderhannelingen koene wy dit punt ynbringe. En no is it realisearre! Fantastysk. Mei ús eigen ekstinsje kinne wy ús ûnderskiede en opfalle. En dêr draait it om, yn dizze wrâld.”

johanneskramer_800_02

www.johanneskramer.frl

Ga naar de website

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over .FRL en de kansen die dit biedt voor jou?
Meld je dan aan voor updates of volg ons op Facebook